läkarprogrammet linköping kurser

var en av de första läkarutbildningarna i världen att tillämpa PBL och är en föregångare för andra läkarutbildningar i landet. Under studierna byter du avdelning regelbundet för att du ska få en god inblick i verksamheten och en bred kunskap. Helhetsperspektiv, utgångspunkten för läkarprogrammet är studentcentrerat lärande med fokus på problembaserat lärande (PBL en pedagogisk modell där du själv tar ansvar för din inlärning med hjälp av andra studenter och lärare. Under de kliniska placeringarna deltar du i avdelningens dagliga arbete, under handling av i huvudsak läkare. Obstetrik och gynekologi, pediatrik, termin 10, självständigt arbete Interprofessionellt teamarbete Termin 11 Självständigt arbete (forts.) Klinisk praktik - läkarrollen Klinisk patologi Neuroendokrinologi, kön och genus, integrering viii Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Stora delar av kurslitteraturen är engelskspråkig. Under termin åtta får du genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete. Studera utomlands Läkarprogrammet i Uppsala bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. Detta gäller för samtliga terminer. Linköpings universitet är ansvarig för utbildningen på samtliga orter.

läkarprogrammet linköping kurser

Viss verksamhetsförlagd utbildning kan emellertid periodvis förläggas utanför huvudstudieorterna. Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. Redan från första terminen placeras du på en vårdcentral där du får träna dig i den din framtida yrkesroll.

Nyheter, informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. Arbets- och miljömedicin Valbar period Akutsjukvård II Allmän medicin Professionell utveckling 11 Om undervisningen Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och laborationer. Läkarprogrammens upplägg varierar mellan olika utbildningsorter vilket begränsar möjligheterna till byte av studieort. Under termin 5-11 sker även den kliniska undervisningen vid andra vårdcentraler och sjukhus i bland annat Eskilstuna, Falun, Avesta, Gävle, Västerås, Hudiksvall, Enköping, Köping, Visby eller Nyköping. Det innebär att du genomför din utbildning i antingen Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar. Gör vardagen på campus lite enklare. Läkarprogrammet omfattar 11 terminers studier och innehåller ett självständigt fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng (hp) samt valbara kurser om 7,5. Studierna sker med utgångspunkt i de olika organsystemen. På läkarprogrammet i Linköping träffar du tidigt patienter och tar själv ansvar för din inlärning med hjälp av basgrupp och handledare.