borgerlig vigsel oslo kommun

37 volymer båtsmanskontrakt 1849-67 har bevarats av Regementsskrivaren för båtsmanshållet, samt 10 volymer husesyner av båtsmanstorp 1777-85 (KRA 6 s 100). Fanns 23 kyrkobokföringsinspektörer (instruktion SFS 1946:594, jfr folkbokföringsförordningen 1946:469). I Göteborgs stift tycks man under 1700- och början av 1800-talet i stället ha haft ett husförhörslängdshäfte per år, och det häftet sparades inte alltid. För varje sjömanshus fanns en inskrivningsnämnd enligt värnpliktlagen 12/ (Göteborgs kommunalkalender 1936 s 243). Därför kan man knappast beräkna hushållens storlek efter mantalslängderna. Flyttningsbetyg kan dock finnas från 1700-talet. Under slutet av 1800-talet kom husförhören ur bruk. Folkbokföring för skatteändamål, skattelängder är äldre än folkbokföringslängder.

Det fanns en församling för svenskar, som senare kallades Domkyrkoförsamlingen. I Göteborg måste främmande församlingars medlemmar från 1/5 1883 bokföra sig i respektive territoriell församling, men genom kunglig resolution 25/1 1895 återfick de rätten till separat kyrkobokföring. En och annan husförhörslängd kan också ha tappats bort på besvärliga vägar. 1969 upphörde landets indelning i inskrivningsområden; i stället gjordes indelning i värnpliktskontor med inskrivningscentraler (se kap. Fram till 1910 hade vissa främmande trossamfunds församlingar rätt att föra egna församlingsböcker. Amiralitetsförsamlingen lades under Hovkonsistorium 1792. Den fanns kvar enligt 1969 års kommunalkalender men har numera upphört. Den biträddes av läkare och rullföringsbefälhavare (Svensk Uppslagsbok 1935).

Sommarlov helsingborgs kommun, Jobb kommunikation helsingborg, Förskolor helsingborgs kommun, Matsedel uppsala kommun,

Rotemännen i Stockholm lämnade uppgifter om den mantalsskrivna befolkningen, emigranter och immigranter och folkräkningslistor vart tionde. Då rekryterades båtsmän även från inlandet. 1984 överfördes registret till Sjöfartsverket i Norrköping (jfr SFS 1985:438 instruktion för Sjöfartsverket). På landet skötte häradsskrivaren, som lydde under landshövdingen (jfr.3 mantalsskrivningen tillsammans med prästen. Även bilagor och underlag till 1900-talets folkbokföring har gallrats, med 10-20 års frist. En del präster demonstrerade i början sin motvilja genom att anteckna barnen i frikyrkliga familjer som odöpta och namnlösa. 1926 fanns i Stockholm 26 rotar. Mantalspengar var en personlig skatt (jfr.1). Viktoriaförsamlingen i Berlin fick kyrka 1922 och kyrkoherdetjänst 1924. Från 1895 bytte husförhörslängden beteckning och kallades i stället församlingsbok, men den fördes efter samma principer. Registrering av sjömän och värnpliktiga. I de gamla bundna böckerna hade man strukit utflyttade och döda på sidorna och skrivit in nya personer.